Drobečková navigace

Prague Proms 2018: Brussels Jazz Orchestra / Smooth Shake

Divadlo Hybernia, náměstí Republiky 4, Praha 1 - Nové Město, 110 00

Datum a čas konání

3. 7. 2018
21.00

Bob­by Shew nás již něko­li­krát přesvědčil o tom, jak skvělý je on sám, a stejně tak všich­ni, které s se­bou do Pra­hy přive­zl, či do­po­ručil. Pro le­tošní ročník Pra­gue Proms padla vol­ba na je­di­nečný ev­rop­ský bi­gband, hrající oprav­du na té nej­vyšší úrov­ni, což po­tvr­zují mnozí významní sólisté, ja­ko právě Bob­by Shew, Chuck Findley, Eric Ma­ri­en­thal, Joe Lo­va­no ne­bo trum­pe­tis­ta Bert Jo­ris.

Brus­sels Jazz Or­chest­ra možná překva­pivě ne­patří me­zi ty jaz­zové ansámbly, které se striktně drží hraní stan­dardů. Skládají svou vlastní hud­bu, kte­rou se snaží dovést k do­ko­na­los­ti. Tvoří zce­la oje­dinělé aranže a baví se vy­naléza­vou in­ter­pre­tací, ale i vášni­vou hrou. Dá se říci, že se jedná o jazz s dy­na­mickým or­chestrálním zvu­kem kla­sické síly, kde každý z členů je záro­veň skvělým sólis­tou. Brus­sels Jazz Or­chest­ra byl za­ložen v ro­ce 1993 a působí v bru­sel­ském Flagey. Od roku 1999 je pod­po­rován vlámskou vládou.

Vstupenky a informace: ZDE

Zobrazit podrobné informace

Nadřazená akce

  • Prague Proms 2018

    Me­zinárodní hudební fes­ti­va­l Pra­gue Proms letos zůsta­l, stejně ja­ko to­mu by­lo v…