Drobečková navigace

Prague Proms 2018: Kalkant

Lichtenštejnský palác - sál Bohuslava Martinů, Malostranské náměstí 13, Praha 1 - Malá Strana, 118 00

Datum a čas konání

12. 7. 2018
19.00

Jistě vel­mi zajímavý pro­jekt se po­dařilo na­star­to­vat or­ga­nizátorům a dra­ma­turgům Českého národního sym­fo­nického or­chest­ru. Ve sna­ze po­mo­ci mladým a nadějným hu­debníkům, kteří pro­je­vi­li mi­mořádný ta­lent a píli, umožní těmto re­a­li­zo­vat sólové pro­jek­ty, zpra­vi­dla pod­le je­jich vlastního výběru a před­stav. Všich­ni oslo­vení již s naší agen­tu­rou úspěšně spo­lu­pra­co­va­li a projekt KAL­KANT je pou­ze lo­gickým po­k­račováním.

Vstupenky a informace: ZDE

Zobrazit podrobné informace

Nadřazená akce

  • Prague Proms 2018

    Me­zinárodní hudební fes­ti­va­l Pra­gue Proms letos zůsta­l, stejně ja­ko to­mu by­lo v…