Drobečková navigace

Figury apoštolů

Když hodiny odbíjí celou, je uvedena do chodu přehlídka dvanácti učedníků - apoštolů Kristových a ostatních figur na orloji. Apoštolové se objevují v okénkách orloje, každého z nich poznáte podle jeho atributu, který drží v ruce.

sv. Petr – klíč

Je považován za knížete apoštolů a prvního papeže v historii církve a i na Staroměstském orloji je prvním, kdo zahajuje defilé apoštolů. Byl povolán, aby se stal "rybářem lidí", proto je patronem rybářů. Kristus mu předal klíč od království nebeského, který se stal jeho atributem.

 

 

sv. Matěj (sv. Matouš) – sekyra

Sekera je symbolem sv. Matouše, protože mu při mučednické smrti byla sťata hlava. Je patronem stavebních řemeslníků, cukrářů a krejčích.

 

 

 

sv. Jan – kalich

Apoštol evangelista sv. Jan byl nejprve učedníkem Jana Křtitele a později Ježíše Krista. Je patronem úředníků a notářů, ale také sochařů, malířů, písařů, spisovatelů, knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih a rytců.

 

 

 

sv. Ondřej – kříž ve tvaru X

Byl rybářem a prvním učedníkem Kristovým. Je patronem sedláků, rybářů a nevěst. Kříž ve tvaru X jej doprovází proto, že byl na takovém kříži umučen. Svátek svatého Ondřeje bývával považován za nejdůležitější věštecký den v roce.

 

 

sv. Filip – kříž

Apoštol svatý Filip žil v prvním století. Živil se jako rybář, později patřil mezi první následovníky Ježíše Krista a kázal evangelium v Malé Asii. Je patronem kloboučníků, koželuhů, cukrářů a kramářů.

 

 

 

sv. Jakub Mladší - valchářská hůl

Svatý Jakub byl oblíbeným učedníkem Ježíše Krista. Vytrpěl mučednickou smrt, podle Zlaté legendy byl kamenován a ubit valchářskou holí, která se stala jeho atributem.

 

 

sv. Pavel – meč kniha

Apoštol Pavel z Tarsu či Šavel, jehož zásluhou se začalo křesťanství šířit mezi pohany, bývá často zobrazován také s mečem. O jeho osudech vypráví Nový zákon. Je patronem proti strachu, tkalců a lanařů.

 

 

sv. Tomáš – kopí

Byl stavitelem a zedníkem, později se snad také živil rybolovem. Jako jeden z Kristových učedníků je často označován za „nevěřícího Tomáše“. Je patronem architektů, zedníků, stavitelů, geometrů, zeměměřičů, konstruktérů, kameníků, stavebních dělníků, tesařů a teologů.

 

 

sv. Šimon – pila

Byl nazývaný také horlivec, šířil evangelium a podstoupil mučednickou smrt, když byl nejprve ukřižován a potom rozřezán pilou, která se tak stala jeho atributem. Byl patronem dřevorubců, barvířů a koželuhů.

 

 

sv. Juda Tadeáš – kyj

Svatý Juda Tadeáš byl věrným následovníkem Ježíše Krista, často označovaný jako velkodušný. Je patronem v těžké nouzi a ochráncem v beznadějných situacích.

 

 

sv. Bartoloměj – kůže

Podle tradice pocházel z Kány Galilejské a šířil evangelium v Malé Asii i na Arabském poloostrově. Podle legendy byl odsouzen k perskému trestu smrti, tzn. stažen z kůže a ukřižován. Je patronem řezníků, koželuhů, zpracovatelů kůže, lovců kožešin, ševců, krejčích a obuvníků.

 

 

sv. Barnabáš – svitek

Žil v 1. století a patřil k prvním učedníkům Kristovým. Původem z Kypru, šířil evangelium hlavně v Malé Asii a na Kypru. Legenda popisuje jeho smrt ukamenováním. Je patronem proti ničivým požárům, bednářů a tkalců.

 

 

 

 

Doporučená místa