Drobečková navigace

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také “GDPR”) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce

Pražská informační služba - Prague City Tourism, příspěvková organizace hlavního města Prahy se sídlem Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ 064491, DIČ CZ0006449
(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje správce

Email: gdpr@prague.eu, poštovní adresa viz adresa správce

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

Seznam osobních údajů, které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Společnost, IČ, DIČ, v případě eshopu
  • Název organizace, v případě rezervací skupin

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a můžete tento souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 5 let, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím rezervačního formuláře skupin (Staroměstská radnice), formuláře pro stažení fotografie v tiskové kvalitě, poptávkového formuláře pro objednání průvodce a registrací pro zasílání e-mailového newsletteru. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, a to prostřednictvím především obchodní činnosti pracovníků správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených na rezervačním formuláři

Odesláním rezervačního formuláře jste vyjádřil souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat v souvislosti s organizací prohlídky Staroměstské radnice. Tento souhlas jste udělil na období 5 let ode dne odeslání registračního formuláře a můžete jej kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů.

Zpracování osobních údajů uvedených na formuláři pro stažení fotografie v tiskové kvalitě

Odesláním formuláře jste vyjádřil souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat v souvislosti s poskytnutím fotografie v tiskové kvalitě. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání registračního formuláře a můžete jej kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů.

Zpracování osobních údajů uvedených na poptávkovém formuláři pro objednání průvodce

Odesláním formuláře jste vyjádřil souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat v souvislosti se zprostředkováním průvodcovských služeb. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání registračního formuláře a můžete jej kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů.

Zpracování osobních údajů uvedených na formuláři při registraci k zasílání emailového newsletteru

Odesláním formuláře Newsletter jste vyjádřil souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o našich produktech a službách, popř. dalších novinkách ve společnosti správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Tento souhlas jste udělili na dobu 5 let a můžete jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu můžete snadno provést kliknutím na hypertextový odkaz „Pro odhlášení z odběru newsletteru klikněte zde.”, popř. “If you would prefer not to receive this newsletter in the future, you can unsubscribe by clicking here.”, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami.
Odvolání souhlasu můžete také provést na formuláři správa souhlasů.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může správce využít zpracovatele:

  • FG Forrest, a.s. pro účely správy a provozu webových stránek
  • FG Forrest, a.s. pro zasílání newsletterů

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést prostřednictvím žádosti na odvolání souhlasu zde, popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem či písemně na kontaktní adrese.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů, a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem či písemně na kontaktní adrese.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů správce prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem či písemně na kontaktní adrese.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem či písemně na kontaktní adrese.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete prostřednictvím žádosti zde, popř. e-mailem či písemně na kontaktní adrese.